·▪•♦ تنــــــــــــــھاترین تنها ♦•▪·

و چـــــــــه لـــــــــذتی اســـــــــت در تنهــــــــــایی !!! . . . . بـــــــــــاور نــــــــــداری ؟ . . . . از خـــــــــــدا بپـــــــــــرس . . .
نوشته شده در چهار شنبه 11 / 10 / 1398برچسب:تنها,تنهایی,ساعت 20:32 توسط النـــــــــــــاز| |

وقتــــــــــی خــــــــــدا از پــــــــــشت دستــــــــــانش را روی چشمــــــــــانم گذاشــــــــــت از لای انگــــــــــشتانش آنقــــــــــدر محــــــــــو دیــــــــــدن دنیــــــــــا شــــــــــدم که فــــــــــراموش کــــــــــردم منتــــــــــظر اســــــــــت نامــــــــــش را صــــــــــدا کنم
نوشته شده در شنبه 12 / 10 / 1391برچسب:خدا,صدا,ساعت 13:1 توسط النـــــــــــــاز| |

خدایا! این روزها حرف هایم همه بوی ناشکری می دهند . . . اما تو . . . به حساب تنهایی و درد دلم بگذار ! . . .
نوشته شده در شنبه 12 / 10 / 1391برچسب:درد دل,ساعت 1:0 توسط النـــــــــــــاز| |

خدایا حواست هست؟ . . . صدای هق هق گریه هایم از همان گلویی می آید که تو از رگش به من نزدیک تری . . . !!
نوشته شده در چهار شنبه 11 / 10 / 1391برچسب:خدایا,ساعت 23:57 توسط النـــــــــــــاز| |

وقتــــــــــی خــــــــــدا مشکلــــــــــت رو حــــــــــل میکــــــــــنه به تواناییــــــــــش ایمــــــــــان داری . . . وقتــــــــــی خــــــــــدا مشکلــــــــــت رو حــــــــــل نمی کنـــــــــــه به تواناییــــــــــت ایـــــــــــمان داره ...
نوشته شده در چهار شنبه 11 / 10 / 1391برچسب:وقتی خدا,خدا,ساعت 20:27 توسط النـــــــــــــاز| |

خدایـــــــــا ! . . . تــــــــــو پنــــــــــاه منـــــــــــی وقتـــــــــــی کـــــــــه راه هـــــــــا با همـــــــــه ی وسعتشــــــــــان تنـــــــــــگ می شـــــــــــوند . . .
نوشته شده در چهار شنبه 11 / 10 / 1391برچسب:تنها,خدا,تنهاترین‏,ساعت 20:20 توسط النـــــــــــــاز| |


Power By: LoxBlog.Com