·▪•♦ تنــــــــــــــھاترین تنها ♦•▪·

خدایـــــــــا ! . . . تــــــــــو پنــــــــــاه منـــــــــــی وقتـــــــــــی کـــــــــه راه هـــــــــا با همـــــــــه ی وسعتشــــــــــان تنـــــــــــگ می شـــــــــــوند . . .
نوشته شده در چهار شنبه 11 / 10 / 1391برچسب:تنها,خدا,تنهاترین‏,ساعت 20:20 توسط النـــــــــــــاز| |


Power By: LoxBlog.Com