·▪•♦ تنــــــــــــــھاترین تنها ♦•▪·

و چـــــــــه لـــــــــذتی اســـــــــت در تنهــــــــــایی !!! . . . . بـــــــــــاور نــــــــــداری ؟ . . . . از خـــــــــــدا بپـــــــــــرس . . .
نوشته شده در چهار شنبه 11 / 10 / 1398برچسب:تنها,تنهایی,ساعت 20:32 توسط النـــــــــــــاز| |

خدایـــــــــا ! . . . تــــــــــو پنــــــــــاه منـــــــــــی وقتـــــــــــی کـــــــــه راه هـــــــــا با همـــــــــه ی وسعتشــــــــــان تنـــــــــــگ می شـــــــــــوند . . .
نوشته شده در چهار شنبه 11 / 10 / 1391برچسب:تنها,خدا,تنهاترین‏,ساعت 20:20 توسط النـــــــــــــاز| |


Power By: LoxBlog.Com