·▪•♦ تنــــــــــــــھاترین تنها ♦•▪·

وقتــــــــــی خــــــــــدا از پــــــــــشت دستــــــــــانش را روی چشمــــــــــانم گذاشــــــــــت از لای انگــــــــــشتانش آنقــــــــــدر محــــــــــو دیــــــــــدن دنیــــــــــا شــــــــــدم که فــــــــــراموش کــــــــــردم منتــــــــــظر اســــــــــت نامــــــــــش را صــــــــــدا کنم
نوشته شده در شنبه 12 / 10 / 1391برچسب:خدا,صدا,ساعت 13:1 توسط النـــــــــــــاز| |

وقتــــــــــی خــــــــــدا مشکلــــــــــت رو حــــــــــل میکــــــــــنه به تواناییــــــــــش ایمــــــــــان داری . . . وقتــــــــــی خــــــــــدا مشکلــــــــــت رو حــــــــــل نمی کنـــــــــــه به تواناییــــــــــت ایـــــــــــمان داره ...
نوشته شده در چهار شنبه 11 / 10 / 1391برچسب:وقتی خدا,خدا,ساعت 20:27 توسط النـــــــــــــاز| |

خدایـــــــــا ! . . . تــــــــــو پنــــــــــاه منـــــــــــی وقتـــــــــــی کـــــــــه راه هـــــــــا با همـــــــــه ی وسعتشــــــــــان تنـــــــــــگ می شـــــــــــوند . . .
نوشته شده در چهار شنبه 11 / 10 / 1391برچسب:تنها,خدا,تنهاترین‏,ساعت 20:20 توسط النـــــــــــــاز| |


Power By: LoxBlog.Com