·▪•♦ تنــــــــــــــھاترین تنها ♦•▪·

وقتــــــــــی خــــــــــدا از پــــــــــشت دستــــــــــانش را روی چشمــــــــــانم گذاشــــــــــت از لای انگــــــــــشتانش آنقــــــــــدر محــــــــــو دیــــــــــدن دنیــــــــــا شــــــــــدم که فــــــــــراموش کــــــــــردم منتــــــــــظر اســــــــــت نامــــــــــش را صــــــــــدا کنم
نوشته شده در شنبه 12 / 10 / 1391برچسب:خدا,صدا,ساعت 13:1 توسط النـــــــــــــاز| |


Power By: LoxBlog.Com