·▪•♦ تنــــــــــــــھاترین تنها ♦•▪·

وقتــــــــــی خــــــــــدا مشکلــــــــــت رو حــــــــــل میکــــــــــنه به تواناییــــــــــش ایمــــــــــان داری . . . وقتــــــــــی خــــــــــدا مشکلــــــــــت رو حــــــــــل نمی کنـــــــــــه به تواناییــــــــــت ایـــــــــــمان داره ...
نوشته شده در چهار شنبه 11 / 10 / 1391برچسب:وقتی خدا,خدا,ساعت 20:27 توسط النـــــــــــــاز| |


Power By: LoxBlog.Com